Rozpoczynając działania związane z geodezją, warto wesprzeć się aktami prawnymi, które mogą nam przydać się w wielu sytuacjach. Czasem łatwiej odnaleźć się w wielu sytuacjach będąc do nich całkowicie przygotowanym. Dlatego przedstawiamy wszystkie przepisy, z jakimi należałoby się zapoznać.

§ 1. Odwołanie do ustawy o gospodarce nieruchomościami
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 2. Tryb postępowania o podział nieruchomości
1. Postępowanie o podział nieruchomości prowadzi się na wniosek lub z urzędu.
2. Wniosek o podział nieruchomości składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
3. W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 dopuszczalność podziału nieruchomości ust. 2a i art. 95 cel podziału nieruchomości, we wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.
§ 3. Wstępny projekt podziału nieruchomości
1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 97 wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału, ust. 1a pkt 4, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
§ 4. Podział budynku na nieruchomości zabudowanej
1. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.
§ 5. Operat podziału nieruchomości
1. Dołączane do wniosku o podział nieruchomości dokumenty geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w art. 97 wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału, ust. 1a pkt 5-8, zamieszcza się w operacie podziału nieruchomości.
2. Operat podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

W każdym momencie służymy radą i podpowiedzią. Nasze biuro geodezyjne zapewnia pomoc swoim klientom i często podaje wskazówki, z których warto skorzystać podczas realizacji projektów.

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16