Trzecia część, na pewno przyda się podczas zatwierdzenia podziału nieruchomości i innych działań geodezyjnych. Często warto oprzeć się na niektórych przepisach, aby być pewnym w tak ważnych dla nas momentach.

§ 9. Elementy mapy z projektem podziału nieruchomości
1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) skalę mapy;
4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.
2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału nieruchomości.
§ 10. Załączniki do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, o której mowa w art. 96 decyzja, orzeczenie sądu, ust. 1. W przypadku, o którym mowa w § 9, ust. 2, załącznikami do decyzji zatwierdzającej podział są również wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny.
§ 11. Wskazanie w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości celu wydzielenia poszczególnych działek gruntu
W przypadku dokonywania podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 93 dopuszczalność podziału nieruchomości, ust. 2a, w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wskazuje się cel wydzielenia z nieruchomości podlegającej podziałowi poszczególnych działek gruntu, powstałych w wyniku podziału.
§ 12. Wskazanie w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości warunku podziału

Radzimy zaglądać na naszą stronę internetową w każdym momencie, kiedy potrzebujemy wsparcia prawnego i aktualnych rozporządzeń. Zapraszamy również do naszego Biura Geodezyjnego w Lublinie.

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16