A to już ostatnia część wszystkich aktów prawnych, które przydadzą się każdemu, kto rozpoczyna budowę, dokonuje podziału nieruchomości czy składa wnioski na potrzeby geodezyjno-kartograficzne.

§ 13. Wskazanie w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości warunku ustanowienia służebności drogowych
W przypadku konieczności ustanowienia służebności drogowych, o których mowa w art. 93 dopuszczalność podziału nieruchomości, ust. 3, w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości zamieszcza się warunek, o którym mowa w art. 99 ustanowienie służebności drogi,
§ 14. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do:
1) umieszczenia przez organ, który wydał decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości adnotacji o treści: „Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją ….. z dnia ….. nr …”, z podpisem upoważnionej osoby;
2) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
§ 15. Protokół wyznaczenia nowych punktów granicznych
1. Z czynności, o której mowa w § 14, pkt 2, sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;
3) informacje o sposobie utrwalenia punktów granicznych;
4) oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych;
5) listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych;
6) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.
2. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych podlegają włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§ 16. Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do czynności podjętych w postępowaniu o podział nieruchomości, wszczętym i niezakończonym ostateczną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Akta prawne na pewno przydadzą się wielu osobom. W razie wątpliwości i pytań warto odwiedzić nasze biuro geodezyjne, abyś dokładnie dobrali odpowiednie przepisy do sytuacji. Zapraszamy.

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16